Құрылыс, жобалау

Құрылыс, жобалау
Строительство, проектирование

Мыналар... бойынша бастапқы деректер қашан дайын болады?

Когда будут готовы исходные данные по ... ?

- құрылыс алаңы

- площадке

- жер асты қатысымдары

- строительству подземных коммуникаций

- ауданның сейсмикалылығы

- сейсмичности района

- ауданның топографиясы мен геологиясы

- топографии и геологии района

Жобалау тобы бастапқы деректерді жинап, өңдеумен айналысуда.

Проектная группа занята сбором и обработкой исходных данных.

Бізде бұл жұмыстарды жүргізуде қиындықтар бар.

У нас есть трудности в проведении этих работ.

Сіздер ... әзірлеуді кідіртіп отырсыздар.

Вы задерживаете разработку ...

- жұмыстар көлемінің тізімдемесін

- ведомостей объема работ

- сметалық құжаттаманы

- сметной документации

- техникалық деректерді

- технических данных.

Жобалау жұмыстарын орындауды ... деректердің жоқтығы кідіртуі мүмкін.

Отсутствие ... данных может вызвать задержку в выполнении проектных работ.

- қосымша

- дополнительных

- қажетті

- необходимых

- барлау

- разведочных

- алдын ала

- предварительных

Бізге ... мәліметтерді жинау үшін кемінде екі ай қажет болады.

Нам потребуется не менее двух месяцев для сбора ... сведений.

- техникалық

- технических

- қажетті

- необходимых

- түпкілікті

- окончательных

- қалған

- оставшихся

Түпкілікті деректер жиналды.

Окончательные данные собраны.

Бұл деректерді жобалау ұйымына жіберіңіз.

Направьте эти данные в проектную организацию.

Біздің ... жөніндегі ескертпелерімізді ескеріңізші.

Пожалуйста, учтите наши замечания по ...

- жобалау тапсырмасы

- заданию на проектирование

- жобалау құжаттамасы

- проектной документации

- техникалық жоба

- техническому проекту.

Сіздің ескертпелеріңіз қаралып, құжаттамаға енгізілді.

Ваши замечания будут рассмотрены и внесены в документацию.

Бұл ескертпелер жұмыс көлемін ұлғайтады.

Эти изменения приведут к увеличению объема работ.

Бұл өзгертулер жобаға қашан енгізілді?

Когда эти изменения были внесены в проект?

Сіз ... фирмаға хабарлауға тиіссіз.

Вы должны известить фирму о ...

- біздің шешімімізді

- нашем решении

- жұмыс режимін

- режиме работы

- мерзімнің ұзартылуын

- продлении сроков

Біз ... ұйымға өтініш жасап, бұл мәселені талқылауға тиіспіз.

Мы должны обратиться в ... организацию и обсудить этот вопрос.

- тиісті

- соответствующую

- құрылыс

- строительную

- қосалқы мердігерлік

- субподрядную

Бізге ... іздестірулер жүргізу үшін бес ай қажет болады.

Нам потребуется пять месяцев, чтобы провести ... изыскания.

- гидротехникалық

- гидротехнические

- инженерлік

- инженерные

- алдын ала

- предварительные

Біз ... жұмыстардың орындалуын тездете аламыз.

Мы можем ускорить выполнение ... работ.

- жобалау-іздестіру

- проектно-изыскательских

- жобалау

- проектных

- топографиялық

- топографических

Тиісті ұйымдарға ... материалдар қашан жіберіледі?

Когда ... материалы будут направлены в соответствующие организации?

- графикалық

- графические

- картографиялық

- картографические

- мәтіндік

- текстовые

Екі аптадан кейін.

Через две недели.

Жобалық тапсырманың мақұлдануын кешіктірмеңіз. Бұл жұмыс сызбаларын дайындауды кешіктіреді.

Не задерживайте одобрение проектного задания. Это задержит подготовку рабочих чертежей.

Техникалық жобаны ... күн ішінде мақұлдау қажет.

Необходимо одобрить технический проект в течение ... дней.

Біз ... межеленген мерзімнен ертерек дайындалғанын қалар едік.

Мы хотели бы, чтобы ... был (-а, -и) подготовлен (-а, -ы) ранее намеченных сроков.

- сызбалардың бірінші топтамасының

- первая партия чертежей

- техникалық сипаттамалардың

- технические характеристики

- техникалық жобаның

- техпроект

Біз техникалық жобаның... бөлігін әзірлеуді аяқтадық.

Мы закончили разработку ... части технического проекта.

- құрылыс

- строительной

- техникалық-экономикалық

- технико-экономической

- техникалық

- технической

Сіз жобаның барлық бөліктерінің жобалық шешімдерін келісу үшін өз өкілдеріңізді іссапармен қашан жібере аласыз?

Когда вы сможете командировать своих представителей для согласования проектных решений всех частей проекта?

Біздің мамандар биылғы желтоқсанның басында баратын болып белгіленді.

Приезд наших специалистов назначен на начало декабря этого года.

Жобалау мерзімінің өзгертілгенін ескеруді сұраймыз.

Просим учесть изменения сроков проектирования.

Жобалауға тапсырманың техникалық-экономикалық негіздемесі мұқият талданып, мақұлданғаннан кейін әзірленеді.

Задание на проектирование будет разработано после тщательного анализа и одобрения технико-экономического обоснования.

Бұл жоба бойынша техникалық-экономикалық негіздемені біздің фирма әзірлейді.

Технико-экономическое обоснование по этому объекту будет разработано нашей фирмой.

Қанекей, ... көшейік.

Давайте перейдем к...

- жобалау-іздестіру жұмыстарын талқылауға

- обсуждению проектно-изыскательских работ

- қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды әзірлеуге

- разработке мероприятий по охране окружающей среды

Жұмыс сызбалары тапсырыскерге үш топтамамен беріледі.

Рабочие чертежи будут переданы заказчику тремя партиями.

Сызбалардың соңғы топтамасы қашан дайын болады?

Когда будет готова последняя партия чертежей?

Ол жабдық жеткізілімінің аяқталуынан бір ай бұрын дайын болады.

Она будет готова за месяц до окончания поставок оборудования.

Біздің мамандар құрылыс алаңындағы жұмысты бастады.

Наши специалисты начали работы на строительной площадке.

Сіз ... құрылысының экономикалық тиімділігі туралы не ойлайсыз?

Что вы думаете об экономической целесообразности строительства ... ?

- шұжық цехы

- колбасного цеха

- мұнай айдау зауыты

- нефтеперегонного завода

- цемент зауыты

- цементного завода

Біз бұл объектінің құрылысы негізделген деп есептейміз.

Мы считаем строительство этого объекта обоснованным.


Казахско-русский экономический словарь.

Нужно решить контрольную?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»